BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Opinion Review
Review
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Observational Study
Dan-Dan Ruan, Yu-Mian Gan, Tao Lu, Xiao Yang, Yao-Bin Zhu, Qing-Hua Yu, Li-Sheng Liao, Ning Lin, Xin Qian, Jie-Wei Luo, Fa-Qiang Tang 
World J Clin Cases 8(23):5962-5975. Published online Dec 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i23.5962
Randomized Clinical Trial
Case Report
Rong-Yue Wang, Ke-Qiong Zheng, Bo-Zhong Xu, Wei Zhang, Jin-Ge Si, Chong-Yong Xu, Hua Chen, Zhang-Ye Xu, Xin-Mei Wu 
World J Clin Cases 8(23):6016-6025. Published online Dec 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i23.6016
Chan-Chan Hu, Jin-Wen Huang, Ning Wei, Shao-Hua Hu, Jian-Bo Hu, Shu-Guang Li, Jian-Bo Lai, Man-Li Huang, Dan-Dan Wang, Jing-Kai Chen, Xiao-Yi Zhou, Zhong Wang, Yi Xu 
World J Clin Cases 8(23):6064-6070. Published online Dec 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i23.6064
Tiao Lin, Xin-Yu Li, Chang-Ye Zou, Wei-Wei Liu, Jun-Fan Lin, Xin-Xin Zhang, Si-Qi Zhao, Xian-Biao Xie, Gang Huang, Jun-Qiang Yin, Jing-Nan Shen 
World J Clin Cases 8(23):6197-6205. Published online Dec 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i23.6197