BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Jiang-Hua Zhou, Bin Wu, Wen-Xin Wang, Fang Lei, Xu Cheng, Juan-Juan Qin, Jing-Jing Cai, Xiao-Jing Zhang, Feng Zhou, Ye-Mao Liu, Hao-Miao Li, Li-Hua Zhu, Zhi-Gang She, Xin Zhang, Juan Yang, Hong-Liang Li 
World J Clin Cases 8(22):5576-5588. Published online Nov 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i22.5576
Meta-Analysis
Case Report
Kai Xu, Qi-Kang Zhao, Jing-Shan Liu, Dong-Hai Zhou, Yong-Liang Chen, Xing-Yi Zhu, Ming Su, Kun-Quan Huang, Wen Du, Hong-Yu Zhao 
World J Clin Cases 8(22):5758-5764. Published online Nov 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i22.5758
Kengo Kasuga, Taku Sakamoto, Hiroyuki Takamaru, Masau Sekiguchi, Masayoshi Yamada, Naoya Yamazaki, Taiki Hashimoto, Toshio Uraoka, Yutaka Saito 
World J Clin Cases 8(22):5816-5820. Published online Nov 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i22.5816
Letter to the Editor
Alessandra Mangia, Giovanni Cenderello, Gabriella Verucchi, Alessia Ciancio, Andrea Fontana, Valeria Piazzolla, Nicola Minerva, Maria Maddalena Squillante, Massimiliano Copetti 
World J Clin Cases 8(22):5831-5834. Published online Nov 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i22.5831