BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Diogo Turiani Hourneaux Moura, Thomas R McCarty, Pichamol Jirapinyo, Igor Braga Ribeiro, Galileu Ferreira Ayala Farias, Antonio Coutinho Madruga-Neto, Marvin Ryou, Christopher C Thompson 
World J Clin Cases 9(34):10507-10517. Published online Dec 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i34.10507
Yan-En Lyu, Xiao-Fei Xu, Shuang Dai, Min Feng, Shao-Ping Shen, Guo-Zhen Zhang, Hong-Yan Ju, Yao Wang, Xiao-Bo Dong, Bin Xu 
World J Clin Cases 9(34):10518-10529. Published online Dec 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i34.10518
Observational Study
Prospective Study
Randomized Clinical Trial
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report