BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Minireviews
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Damiano Caputo, Alessandro Coppola, Vincenzo La Vaccara, Roberto Passa, Ludovico Carbone, Massimo Ciccozzi, Silvia Angeletti, Roberto Coppola 
World J Clin Cases 10(15):4836-4842. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4836
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report
Wei Yuan, Wen Huang, Lei Ren, Chen Xu, Li-Juan Luan, Jie Huang, An-Wei Xue, Yong Fang, Xiao-Dong Gao, Kun-Tang Shen, Jing-Huan Lv, Ying-Yong Hou 
World J Clin Cases 10(15):4878-4885. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4878
Yi-Hao Yang, Jia-Xiang Chen, Qiu-Yun Chen, Yu Wang, Yao-Bin Zhou, Hong-Wei Wang, Tao Yuan, Hong-Pu Sun, Lin Xie, Zhi-Hong Yao, Zuo-Zhang Yang 
World J Clin Cases 10(15):4957-4963. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4957
Hyun Yul Kim, Seungju Lee, Dong-il Kim, Chang Shin Jung, Jee Yeon Kim, Kyung Jin Nam, Ki Seok Choo, Youn Joo Jung 
World J Clin Cases 10(15):4964-4970. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4964
Wei-Wei He, Zhi-Xin Huang, Wen-Jing Wang, Yu-Lei Li, Qiu-Yuan Xia, Yong-Bin Qiu, Yi Shi, Hui-Ming Sun 
World J Clin Cases 10(15):5103-5110. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.5103