BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Gholam Reza Sivandzadeh, Hassan Askari, Ali Reza Safarpour, Fardad Ejtehadi, Ehsan Raeis-Abdollahi, Armaghan Vaez Lari, Mohammad Foad Abazari, Firoozeh Tarkesh, Kamran Bagheri Lankarani 
World J Clin Cases 9(22):6178-6200. Published online Aug 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i22.6178
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Xiang-Ming Hu, Cai-Di Lin, De-Yi Huang, Xiao-Ming Li, Fen Lu, Wen-Ting Wei, Zhi-Hong Yu, Huo-Sheng Liao, Fang Huang, Xue-Zhen Huang, Fu-Jun Jia 
World J Clin Cases 9(22):6319-6328. Published online Aug 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i22.6319
Meta-Analysis
Case Report
Sheng-Yang Zhang, Bang-Jian He, Hui-Hui Xu, Miao-Miao Xiao, Jing-Jing Zhang, Pei-Jian Tong, Qiang Mao 
World J Clin Cases 9(22):6515-6521. Published online Aug 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i22.6515
Marianna Maranto, Valentina Cigna, Emanuela Orlandi, Gaspare Cucinella, Clelia Lo Verso, Vincenzo Duca, Francesco Picciotto 
World J Clin Cases 9(22):6531-6537. Published online Aug 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i22.6531