BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Rafael Vidal-Perez, Mariana Brandão, Michal Pazdernik, Karl-Patrik Kresoja, Myriam Carpenito, Shingo Maeda, Rubén Casado-Arroyo, Saverio Muscoli, Janine Pöss, Ricardo Fontes-Carvalho, Jose Manuel Vazquez-Rodriguez 
World J Clin Cases 10(27):9556-9572. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9556
Minireviews
Dimitrios G Chatzis, Kalliopi Magounaki, Ioannis Pantazopoulos, Sonu Menachem Maimonides Bhaskar 
World J Clin Cases 10(27):9602-9610. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9602
Case Control Study
Retrospective Study
Jian-Wei Wang, Wen-Bo Zhang, Fan Li, Xuan Fang, Zhi-Qiang Yi, Xiang-Liang Xu, Xin Peng, Wei-Guang Zhang 
World J Clin Cases 10(27):9628-9640. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9628
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report
Maria Rosaria Valenti, Andrea Cavallaro, Maria Di Vita, Antonio Zanghi, Giovanni Longo Trischitta, Alessandro Cappellani 
World J Clin Cases 10(27):9734-9742. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9734
Yook Kim, Jin Young Lee, Jin Suk Lee, Jin-Bong Ye, Se Heon Kim, Young Hoon Sul, Su Young Yoon, Jung Hee Choi, Hanlim Choi 
World J Clin Cases 10(27):9760-9767. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9760
Jing Chen, Ming-Yuan Zhu, Yan-Hua Huang, Zhong-Cheng Zhou, Yi-Yu Shen, Quan Zhou, Ming-Jian Fei, Fan-Chuang Kong 
World J Clin Cases 10(27):9790-9797. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9790
Naoki Ichii, Toshiyuki Kakinuma, Atsushi Fujikawa, Morihiko Takeda, Tomoyuki Ohta, Masataka Kagimoto, Ayaka Kaneko, Ryo Izumi, Kaoru Kakinuma, Koyomi Saito, Asako Maeyama, Kaoru Yanagida, Nobuhiro Takeshima, Michitaka Ohwada 
World J Clin Cases 10(27):9821-9827. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9821
Xing-Bin Ma, Huai-Yuan Ma, Xing-Fang Jia, Fei-Fei Wen, Cheng-Xia Liu 
World J Clin Cases 10(27):9828-9833. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9828
Jiro Oba, Daisuke Usuda, Shiho Tsuge, Riki Sakurai, Kenji Kawai, Shun Matsubara, Risa Tanaka, Makoto Suzuki, Hayabusa Takano, Shintaro Shimozawa, Yuta Hotchi, Kenki Usami, Shungo Tokunaga, Ippei Osugi, Risa Katou, Sakurako Ito, Kentaro Mishima, Akihiko Kondo, Keiko Mizuno, Hiroki Takami, Takayuki Komatsu, Tomohisa Nomura, Manabu Sugita 
World J Clin Cases 10(27):9911-9920. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9911
Letter to the Editor