BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report
Naoki Ichii, Toshiyuki Kakinuma, Atsushi Fujikawa, Morihiko Takeda, Tomoyuki Ohta, Masataka Kagimoto, Ayaka Kaneko, Ryo Izumi, Kaoru Kakinuma, Koyomi Saito, Asako Maeyama, Kaoru Yanagida, Nobuhiro Takeshima, Michitaka Ohwada 
World J Clin Cases 10(27):9821-9827. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9821
Jiro Oba, Daisuke Usuda, Shiho Tsuge, Riki Sakurai, Kenji Kawai, Shun Matsubara, Risa Tanaka, Makoto Suzuki, Hayabusa Takano, Shintaro Shimozawa, Yuta Hotchi, Kenki Usami, Shungo Tokunaga, Ippei Osugi, Risa Katou, Sakurako Ito, Kentaro Mishima, Akihiko Kondo, Keiko Mizuno, Hiroki Takami, Takayuki Komatsu, Tomohisa Nomura, Manabu Sugita 
World J Clin Cases 10(27):9911-9920. Published online Sep 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i27.9911
Letter to the Editor