BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Augustinas Bausys, Zilvinas Gricius, Laura Aniukstyte, Martynas Luksta, Klaudija Bickaite, Rimantas Bausys, Kestutis Strupas 
World J Clin Cases 9(32):9711-9721. Published online Nov 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i32.9711
Case Control Study
Retrospective Study
Dadang Makmun, Marcellus Simadibrata, Murdani Abdullah, Ari F Syam, Hamzah Shatri, Achmad Fauzi, Kaka Renaldi, Hasan Maulahela, Amanda P Utari, Rabbinu R Pribadi, Virly N Muzellina, Saskia A Nursyirwan 
World J Clin Cases 9(32):9804-9814. Published online Nov 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i32.9804
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Jian-Qiao Yang, Liang Shang, Le-Ping Li, Hai-Yan Jing, Kang-Di Dong, Jian Jiao, Chun-Shui Ye, Hui-Cheng Ren, Qin-Feng Xu, Ping Huang, Jin Liu 
World J Clin Cases 9(32):9917-9925. Published online Nov 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i32.9917
Jia-Jian Chen, Jian Wang, Qi-Gang Zheng, Zhao-Hui Sun, Jia-Cheng Li, Zi-Lei Xu, Xiao-Jun Huang 
World J Clin Cases 9(32):10013-10017. Published online Nov 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i32.10013