BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Yuki Takashina, Shin-Ei Kudo, Katsuro Ichimasa, Yuta Kouyama, Kenichi Mochizuki, Yoshika Akimoto, Yasuharu Maeda, Yuichi Mori, Masashi Misawa, Noriyuki Ogata, Toyoki Kudo, Tomokazu Hisayuki, Takemasa Hayashi, Kunihiko Wakamura, Naruhiko Sawada, Toshiyuki Baba, Fumio Ishida, Kazunori Yokoyama, Mitsuru Daita, Tetsuo Nemoto, Hideyuki Miyachi 
World J Clin Cases 9(33):10088-10097. Published online Nov 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i33.10088
Clinical Trials Study
Observational Study
Camelia Cojocariu, Irina Girleanu, Anca Trifan, Andrei Olteanu, Cristina Maria Muzica, Laura Huiban, Stefan Chiriac, Ana Maria Singeap, Tudor Cuciureanu, Catalin Sfarti, Carol Stanciu 
World J Clin Cases 9(33):10180-10188. Published online Nov 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i33.10180
Meta-Analysis
Ying Wang, Chen-Yu Sun, Jie Liu, Yue Chen, Chandur Bhan, John Pocholo Whitaker Tuason, Sudha Misra, Yu-Ting Huang, Shao-Di Ma, Xing-Yu Cheng, Qin Zhou, Wen-Chao Gu, Dan-Dan Wu, Xia Chen 
World J Clin Cases 9(33):10208-10221. Published online Nov 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i33.10208
Case Report
Yan-Shan Zhang, Ting-Chao Hu, Yan-Cheng Ye, Jin-Hua Han, Xiao-Jun Li, Yi-He Zhang, Wei-Zuo Chen, Hong-Yu Chai, Xin Pan, Xin Wang, Yu-Ling Yang 
World J Clin Cases 9(33):10374-10381. Published online Nov 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i33.10374
Thais Gagno Grillo, Luciana Rocha Almeida, Rodrigo Fedatto Beraldo, Mariana Barros Marcondes, Diego Aparecido Rios Queiróz, Daniel Luiz da Silva, Rodrigo Quera, Julio Pinheiro Baima, Rogerio Saad-Hossne, Ligia Yukie Sassaki 
World J Clin Cases 9(33):10382-10391. Published online Nov 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i33.10382