BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Ming-Ke Wang, Hai-Yan Yue, Jin Cai, Yu-Jia Zhai, Jian-Hui Peng, Ju-Fen Hui, Deng-Yong Hou, Wei-Peng Li, Ji-Shun Yang 
World J Clin Cases 9(16):3796-3813. Published online Jun 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i16.3796
Minireviews
Liliana Baroiu, Caterina Dumitru, Alina Iancu, Ana-Cristina Leșe, Miruna Drăgănescu, Nicușor Baroiu, Lucreția Anghel 
World J Clin Cases 9(16):3814-3825. Published online Jun 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i16.3814
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Randomized Clinical Trial
Case Report
Sven Flemming, Johan F Lock, Mohammed Hankir, Stanislaus Reimer, Bernhard Petritsch, Christoph-Thomas Germer, Florian Seyfried 
World J Clin Cases 9(16):3971-3978. Published online Jun 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i16.3971
Jin-Hong Jiang, Chun-Lai Zhang, Qin-Li Wu, Yong-Hua Liu, Xiao-Qiu Wang, Xiao-Li Wang, Bing-Mu Fang 
World J Clin Cases 9(16):4016-4023. Published online Jun 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i16.4016
Anca Cristina Drăgănescu, Oana Săndulescu, Anuța Bilașco, Camelia Kouris, Anca Streinu-Cercel, Monica Luminos, Adrian Streinu-Cercel 
World J Clin Cases 9(16):4032-4039. Published online Jun 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i16.4032