BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Atsushi Nishida, Kyohei Nishino, Masashi Ohno, Keitaro Sakai, Yuji Owaki, Yoshika Noda, Hirotsugu Imaeda 
World J Clin Cases 10(22):7653-7664. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7653
M Ammar Kalas, Monica Leon, Luis Omar Chavez, Eduardo Canalizo, Salim Surani 
World J Clin Cases 10(22):7665-7673. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7665
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Guang-Yu Wang, Qi-Zhen Zhu, He-Ling Zhu, Ling-Juan Jiang, Nan Zhao, Zhi-Kai Liu, Fu-Quan Zhang 
World J Clin Cases 10(22):7728-7737. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7728
Sheng-Zhen Liu, Ning-Li Chai, Hui-Kai Li, Xiu-Xue Feng, Ya-Qi Zhai, Nan-Jun Wang, Ying Gao, Fei Gao, Sha-Sha Wang, En-Qiang Linghu 
World J Clin Cases 10(22):7785-7793. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7785
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Chien-Ying Lai, Kuan-Ju Chen, Tsung-Yu Ho, Ling-Yi Li, Chien-Chung Kuo, Hsien-Te Chen, Yi-Chin Fong 
World J Clin Cases 10(22):7960-7967. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7960
Zhi-Yang He, Lin-Peng Yao, Xiao-Ke Wang, Nai-Yun Chen, Jun-Jie Zhao, Qian Zhou, Xiao-Feng Yang 
World J Clin Cases 10(22):8009-8017. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.8009
Letter to the Editor