BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Atsushi Nishida, Kyohei Nishino, Masashi Ohno, Keitaro Sakai, Yuji Owaki, Yoshika Noda, Hirotsugu Imaeda 
World J Clin Cases 10(22):7653-7664. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7653
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Guang-Yu Wang, Qi-Zhen Zhu, He-Ling Zhu, Ling-Juan Jiang, Nan Zhao, Zhi-Kai Liu, Fu-Quan Zhang 
World J Clin Cases 10(22):7728-7737. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7728
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Chien-Ying Lai, Kuan-Ju Chen, Tsung-Yu Ho, Ling-Yi Li, Chien-Chung Kuo, Hsien-Te Chen, Yi-Chin Fong 
World J Clin Cases 10(22):7960-7967. Published online Aug 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7960
Letter to the Editor