BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Hiroyuki Kato, Yukio Asano, Satoshi Arakawa, Masahiro Ito, Norihiko Kawabe, Masahiro Shimura, Chihiro Hayashi, Takayuki Ochi, Hironobu Yasuoka, Takahiko Higashiguchi, Yuka Kondo, Hidetoshi Nagata, Akihiko Horiguchi 
World J Clin Cases 9(18):4460-4466. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4460
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Xavier Adhoute, Edouard Larrey, Rodolphe Anty, Patrick Chevallier, Guillaume Penaranda, Albert Tran, Jean-Pierre Bronowicki, Jean-Luc Raoul, Paul Castellani, Hervé Perrier, Olivier Bayle, Olivier Monnet, Bernard Pol, Marc Bourliere 
World J Clin Cases 9(18):4559-4572. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4559
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Xiao-Fan Chen, Ya-Nan Fan, Chong-Wen Si, Yan-Yan Yu, Jia Shang, Zu-Jiang Yu, Qing Mao, Qing Xie, Wei Zhao, Jun Li, Zhi-Liang Gao, Shan-Ming Wu, Hong Tang, Jun Cheng, Xin-Yue Chen, Wen-Hong Zhang, Hao Wang, Zhong-Nan Xu, Ling Wang, Jun Dai, Jing-Hang Xu 
World J Clin Cases 9(18):4690-4699. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4690
Systematic Reviews
Case Report