BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
OPINION REVIEW
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Xiao-Wan Guo, Xu-Dong Jia, A-Dan Ji, Dan-Qing Zhang, De-Zhao Jia, Qi Zhang, Qiu Shao, Yang Liu 
World J Clin Cases 10(8):2650-2656. Published online Mar 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i8.2650
Letter to the Editor
Juan Carlos Molina Ruiz, Jose Luis Guerrero Orriach, Maria Luisa Bravo Arcas, Angela Montilla Sans, Rocio Escano Gonzalez 
World J Clin Cases 10(8):2657-2659. Published online Mar 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i8.2657