BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Clinical and Translational Research
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Rui-Xue Huo, Ying-Ying Jin, Yong-Xue Zhuo, Xiao-Tong Ji, Yu Cui, Xiao-Jing Wu, Yi-Jia Wang, Long Zhang, Wen-Hua Zhang, Yu-Mei Cai, Cheng-Cheng Zheng, Rui-Xue Cui, Qian-Ye Wang, Zhen Sun, Feng-Wei Wang 
World J Clin Cases 10(11):3414-3425. Published online Apr 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i11.3414
Meta-Analysis
Case Report
Sheng-Chao Huang, Chun-Yan Chen, Pu Qiu, Ze-Ming Yan, Wei-Zhang Chen, Zhong-Zheng Liang, Kang-Wei Luo, Jian-Wen Li, Yuan-Qi Zhang, Bao-Yi Huang 
World J Clin Cases 10(11):3505-3510. Published online Apr 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i11.3505