BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Systematic Reviews
Durim Delishaj, Ilaria Costanza Fumagalli, Stefano Ursino, Agostino Cristaudo, Francesco Colangelo, Antonio Stefanelli, Alessandro Alghisi, Giuseppe De Nobili, Romerai D’Amico, Alessandra Cocchi, Antonio Ardizzoia, Carlo Pietro Soatti 
World J Clin Cases 9(30):9077-9089. Published online Oct 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i30.9077
Meta-Analysis
Case Report
Rong-Rong Chen, Li-Xia Zhu, Lu-Lu Wang, Xue-Ying Li, Jia-Nai Sun, Mi-Xue Xie, Jing-Jing Zhu, De Zhou, Jian-Hu Li, Xin Huang, Wan-Zhuo Xie, Xiu-Jin Ye 
World J Clin Cases 9(30):9144-9150. Published online Oct 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i30.9144
Youhei Koseki, Kenya Kamimura, Yuto Tanaka, Marina Ohkoshi-Yamada, Qiliang Zhou, Yoshifumi Matsumoto, Takeshi Mizusawa, Hiroki Sato, Akira Sakamaki, Hajime Umezu, Junji Yokoyama, Shuji Terai 
World J Clin Cases 9(30):9182-9191. Published online Oct 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i30.9182
Yu-Chen Jia, Yi-Xuan Ding, Wen-Tong Mei, Zhi-Gang Xue, Zhi Zheng, Yuan-Xu Qu, Jia Li, Feng Cao, Fei Li 
World J Clin Cases 9(30):9218-9227. Published online Oct 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i30.9218