BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Peng Cheng, Ying Zhou, Li-Zhi Xu, Ya-Fei Chen, Ruo-Lin Hu, Yi-Ling Zou, Ze-Xuan Li, Li Zhang, Qi Shun, Xun Yu, Ling-Jiang Li, Wei-Hui Li 
World J Clin Cases 9(29):8658-8665. Published online Oct 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i29.8658
Clinical and Translational Research
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Diana Ronderos, Alaa Mabrouk Salem Omar, Hafsa Abbas, Jasbir Makker, Ahmed Baiomi, Haozhe Sun, Nikhitha Mantri, YongsuN Choi, Ked Fortuzi, Dongmin Shin, Harish Patel, Sridhar Chilimuri 
World J Clin Cases 9(29):8749-8762. Published online Oct 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i29.8749
Case Report
Adina Neumann, Miguel Angel Alcantara-Ortigoza, Ariadna González-del Angel, Nestor Alejandro Zarate Díaz, Javier Sam Santana, Leonardo M Porchia, Esther López-Bayghen 
World J Clin Cases 9(29):8797-8803. Published online Oct 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i29.8797
Hiromitsu Ohmori, Hiroko Kodama, Masahiko Takemoto, Masami Yamasaki, Tomio Matsumoto, Masao Kumode, Takafumi Miyachi, Ryo Sumimoto 
World J Clin Cases 9(29):8825-8830. Published online Oct 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i29.8825
Eunbi Jang, Kyeong A So, Bomin Kim, A Jin Lee, Nae Ri Kim, Eun Jung Yang, Seung-Hyuk Shim, Sun Joo Lee, Tae Jin Kim 
World J Clin Cases 9(29):8901-8905. Published online Oct 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i29.8901