BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Observational Study
Randomized Controlled Trial
Meta-Analysis
Case Report
Yan Zhang, Yue-Yue Li, Han-Yang Yu, Xiao-Li Xie, Hui-Min Zhang, Fang He, Hong-Yang Li 
World J Clin Cases 9(26):7825-7832. Published online Sep 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i26.7825
Yan-Shan Zhang, Xiao-Jun Li, Yi-He Zhang, Ting-Chao Hu, Wei-Zuo Chen, Xin Pan, Hong-Yu Chai, Xin Wang, Yu-Ling Yang 
World J Clin Cases 9(26):7833-7839. Published online Sep 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i26.7833
Letter to the Editor