BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Shi-Yan Ren, Yong-Sheng Liu, Guo-Jian Zhu, Meng Liu, Shao-Hui Shi, Xiao-Dong Ren, Ya-Guang Hao, Rong-Ding Gao 
World J Clin Cases 8(21):5070-5085. Published online Nov 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i21.5070
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Jing-Bo Wang, Hai-Tao Wang, Lei-Shi Wang, Lu-Ping Li, Jiao Xv, Chun Xv, Xing-Hai Li, Yun-Hai Wu, Hong-Yan Liu, Bai-Jun Li, Hong Yu, Xia Tian, Zhi-Yu Zhang, Yan Wang, Rui Zhao, Jin-Yang Liu, Wei Wang, Ye Gu 
World J Clin Cases 8(21):5188-5202. Published online Nov 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i21.5188
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Case Report
Correction