BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Commentary
Filip Braet, Ronald De Zanger, Ilan Spector, Eddie Wisse 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):1-1. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.1
Marianna Arvanitaki, M Adler 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):2-3. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.2
Brief Reports
Abstracts
Maurice Russel 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):6-6. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.6
Kiron M Das, Sherif A Farag 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):7-7. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.7
Curt Einarsson, Ewa Ellis, Anna Abrahamsson, Bo-G-ran Ericzon, Ingemar Bjrkhem, Magnus Axelson 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):9-9. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.9
Xin Geng, Masato Taniguchi, Hui-Hui Dai, JJ-C Lin, Jim Lin, Kiron Moy Das 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):12-12. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.12
SK Bhattacharya 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):13-13. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.13
Jun Cheng, Tim Bull, Nazira Sumar, Joe Sheridan, Peter Dalton, Caroline Finlayson, John Hermon-Taylor 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):14-14. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.14
Tim Bull, Nazira Sumar, Michael Stellakis, Jun Cheng, Joe Sheridan, John Hermon-Taylor 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):17-17. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.17
Guo-Liang Lou, Xue-Tao Cao, Bi-He Min, Wei-Ping Zhang, Pei-Lin Meng 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):19-19. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.19
James C Byrd, Robert S Bresalier 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):20-20. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.20
Jun Cui, Ming-Jun Han, Ke Ren, Ke Xu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):22-22. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.22
You-Lin Yang, Hong-Yu Xu, Yuan-Yuan Gao, Qiao-Li Wu, Guang-Qiang Gao 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):23-23. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.23
Shun-Cai Zhang, Qian Dai, Ji-Yao Wang, Bo-Ming He, Kang Zhou 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):25-25. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.25
Bei Sun, Hong-Chi Jiang, Hai-Quan Qiao, Jin-Sheng Sun, Shi-Jun Zhu, Xiao-Ming Wang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):26-26. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.26
Xiao-Zhong Wang, Xiao-Chun Chen, Ying-Hong Yang, Zhi-Xin Chen, Yue-Hong Huang, Qi-Ming Tao 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):27-27. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.27
Shun-Shi Zhu, Shu-Dong Xiao, Zhi-Ping Chen, Yao Shi, Jing-Yuan Fang, Rong-Rong Li, Joel B Mason 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):28-28. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.28
Min Li, Xue-Zhong Chen, Zhi-Xue Lin, Ling Chen 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):29-29. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.29
Shu-Zhang An, Xi-Xian Yao, Shu-Lin Jiang, Dong-Lai Cui 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):30-30. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.30
He-Xi Zhang, Xiu-Ling Li, Wei-Xing Zhao, Xin-Ping Gao, Hua-Min Fu, Yu-Qing Shang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):32-32. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.32
Li-Bo Li, Xiu-Jun Cai, Jun-Da Li, Yi-Ping Mu, Yue-Dong Wang, Xiao-Ming Yuan, Xian-Fa Wang, Urs Bryner, Robert K Finley Jr 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):33-33. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.33
Zhi-Yun Chen, Mao-Xiang Yan, Bai-Kang Xiang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):35-35. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.35
Li-Guo Chen, Hong Shao, Sheng-Nuo Wang, Dong-Sheng Liu, Zhi-Hong Peng, Wen-Liang Zhao 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):37-37. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.37
Mao-Xiang Yan, Zhi-Yun Chen, Bai-Kang Xiang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):39-39. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.39
Lian-Jun Wei, Hong-Bo Gao, Fu-Lan Jiao 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):40-40. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.40
Jun-Hui Cui, Uwe Krueger, Doris Henne-Bruns, Bernd Kremer, Holger Kalthoff 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):41-41. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.41
Yun-Wei Yao, Lin-Song Wang, Zhi-Fang Zhang, Hui-Yin Tu, Jian-Zhong Liu, Ming Yan, Ren Wu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):43-43. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.43
Da-Xiang Cui, Xiao-Jun Yan, Li Zhang, Yang-Hai Guo, Jun-Rong Xu, Yu Hou, Ling-Xia Zhang, Cheng-Zhi Su, Ning-Xia Zhang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):45-45. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.45
Qiang Wang, Qing-Ming Wu, Sheng-Bao Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):46-46. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.46
Zhao-Xiang Bian, Jian-Hua Wang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):47-47. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.47
Wan-Long Lin, Cong-Jia Chen, Han-Gao Zhou 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):48-48. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.48
Hong Tao, Bing-Wen Jing, Shu-Zhen Li, Xiang-Yu Zhang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):54-54. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.54
Jian-Ping Wang, Zong-Fang Wang, Xie-Mei Ye and Shao-Yun Guo 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):55-55. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.55
Jin-Jie Xu, Xiao-Hu Xu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):57-57. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.57
Xiang-Sheng Zhang, Xin-Xiu Xu, Yan Zhang, Shu-Hua Wu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):59-59. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.59
Hua-Ping Gu, Pei-Zhong Shang, Hong Su 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):60-60. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.60
Wei-Fen Xie, Yong Lin, Zhong-Bing Zhang, Xing-Rong Zhang, Wei-Zhong Chen, Xin Zhang, Jian-Wei Shen, Hao Wang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):61-61. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.61
Can-Bin Zhang, Qiang Wang, Miao Deng 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):62-62. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.62
Zhi-Jun Su, Yi-Fan Zhang, Mei-Yu Shi, Qing-Xin Zeng, Ma-Lei Chen 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):63-63. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.63
Xiao-Lan Tian, Marisabel Mourelle, Yu-Ling Li, Francisco Guarner, Juan R Malagelada 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):66-66. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.66
Hong-Yun Peng, Min Xie, Meng-Long Wang, Lin-Quan Wu, Xiao-Yun Hu, Shi-Yuan Lou, Lin Xin, Xiao-Qiang Jiang, Yong Liu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):67-67. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.67
Jing-Guo Wei, Yao-Cheng Wang, Qing-Jiang Meng 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):68-68. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.68
Wei-Dong Liu, Toshikazu Hada, Ji-Dong Cheng, Kazuya Higashino 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):69-69. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.69
Xiao-Jing Liu, Fang Liu, Wen-Jun Xiao, Ming-Hui Huang, Song-Min Huang, Yi-Ping Wang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):70-70. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.70
Kang-Nian Zhou, Qiu-Ju Feng 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):71-71. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.71
Yu-Chuan Liu, Qi-Sheng Liang, Yun-Chun Zhang, Xue-Wu Ling 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):72-72. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.72
Qi Su, Yi Zhao, Cun-Sheng Chen, En-Qing Liu, Yong Feng, Wei Wang, Guan-Qun Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):73-73. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.73
Ying-Sheng Cheng, Ke-Zhong Shang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):74-74. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.74
Qi-Sheng Liang, Yu-Chuan Liu, Yun-Chun Zhang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):76-76. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.76
Shan-Min Yang, Tian-Jiao Wang, Bao-Yu Li, Yuan-Huan Wu, Zhen-Shi Ye 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):77-77. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.77
MH Sun, G Mechtersheimer, P Moeller, CH Herfarth, MV Knebel Doeberitz, HK Scharkert, T Lehnert, J Gebert 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):78-78. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.78
Li-Chun Xu, Zhi-Lin Chen, Zhen-Hua Sun, Xiang-Yu Xu, Ming-Sheng Wu, Shu-Biao Ding 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):79-80. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.79
Wei Liu, Xiang Lü, Xiao-Gang Zheng, Wei Zhao, Chan Luo 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):82-82. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.82
Fu-Kang Wei, Ting-Ze Hu, Ming Liu, Bo Xiang, Qi-Cheng Luo, Min Liu, Fu-Yu Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):85-85. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.85
Ying-Xia Cui, Hai-Feng Shao, Yu-Hua Yang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):86-86. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.86
Hai-Ying Liu, Wei-Hua Tong, Wei-Min Hu, Huai-Ren Li, Zhe-Sheng Wen, Jia-Kang Wang, Wan-Xi Huang, Shu Liu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):87-87. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.87
Fang Liu, De He, Hong Xiao 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):88-88. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.88
Ding-Guo Li, Zhi-Rong Wang, Han-Ming Lu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):90-90. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.90
Yan Luo, Chao-Xin Yuan, Jun-Ming Jiang, Lin Dai, Yu-Lan Peng, Yong-Zhong Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):92-92. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.92
Guan-Bao Zhu, Jun Cheng, Zhong-Jing Chen 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):93-93. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.93
Chang-Hao Sun, Zhi-Fang Liu, Shu-Ran Wang, Chao-Xu Wang, Kun Wu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):95-95. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.95
Lu Liu, Pei-Lin Huang, Guan-Sheng Tong 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):97-97. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.97
Su-Ping Wang, De-Zhong Xu, Yong-Ping Yan, Meng-Yuan Shi, Ru-Lin Li, Jing-Xia zhang, Gang-Zuan Bai, Jian-Xin Ma 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):98-98. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.98
Lan Ma, Li-Sheng Zhao, Chun-Hua Li, Qi Lu, Ren-Kuan Li, Shuang-Seng Deng 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):100-100. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.100
Yin-Kang Yang, Kai-Xiong Qiu, Yu-Zhu Zhan, Er-Yi Zhan, Hai-Ming Yang, Ping Zheng 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):103-103. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.103
Rui-Xing Zhong, Hong-Tao Luo, Rui-Xian Zhang, Guo-Rong Li, Ling Lu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):105-105. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.105
Xiao-Rong Huang, Lu-Xing Liao, Guo-Kui Zheng, Guo-Xin Ji 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):106-106. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.106
Huan-Gan Wu, Hai-Bin Lu, Chen-Zhao, Zheng-Shi, Hiu-Rong Liu, Han-Ping Chen 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):107-107. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.107
Zhong-Ying Shen, Wen-Ying Shen, Ming-Hua Chen, Chao-Qun Hong, Jian Shen 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):108-108. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.108
Zhi-Xiong Xia, Yu-Qin Zhang, Yong-Ming Liu, Lei Wei, Yan-Shu Li, Zhi-Jun Liu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):109-109. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.109
Si-Yu Sun, Meng-Chun Wang, Su-Yun Sun, Lin Qiao, Xue-Ying Wang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):110-110. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.110
Qi-Fu Li, Gao-Liang Quyang, Chang-You Li, Shui Gen Hong 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):111-111. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.111
Zhi-Rong Zhang, Bo-Tao Yu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):112-112. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.112
Yu-Qiang Chen, Qiao Wu, Zheng-Ming Chen, Fu Chen, Wen-Jin Su 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):113-113. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.113
Bao-Zhang Tang, Lin-Zhuang, Jing You, Hong-Bing Zhang, Lu Zhang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):114-114. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.114
Yun-Fu Lu, Pi-Wu Li, Xin-Xin Zhang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):115-115. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.115
He-Ying Sun, Xiao-Hui Liu, Shu-Wen Liang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):117-117. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.117
Zhi-Bang Yang, Pi-Long Wang, Ming-Ming Gu, Li-Hao Chen, Quan Chen, Lin Zhan 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):118-118. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.118
Biao Wu, Pei-Fang Huang, Cai-Li Liu, Wei-He Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):120-120. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.120
Chun-Hong Ma, Wen-Seng Sun, Li-Ning Zhang, Pei-Fang Ding 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):121-121. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.121
Ying-De Wang, Le-Wei Jia, Chun-Mei Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):123-123. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.123
Zhi-Qiang Huang, Ning-Xin Zhou, Da-Dong Wang, Jian-Guo Lu, Ming-Yi Chen 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):124-124. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.124
Xiu-Lan Zhang, Suo-Yuan Liang, Xue-Dong Li, Shao-Sheng Li, Cui-Yun Qiao, Hai-Guang Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):125-125. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.125
Ping Zhang, Wu-Ming Yang, Wen-Xia Shui, Yue-Guang Du, Guo-Ying Jin 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):126-126. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.126
Zhuo-Lin Deng, Yun Ma, Ling Yuan, Pin-Kie Teng 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):127-127. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.127
Qi Cai, Hong-Fen Lu, Meng-Hong Sun, Xiang Du, Yue-Zhen Fan, Da-Ren Shi 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):128-128. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.128
Xu-Wen Gao, Shi-Ying Jia, Xue-Mei Liu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):129-129. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.129
Bo-Jian Jiang, Hong-Qiang Wang, Rong-Xun Sun, You-Fu Gao, Hao Shen 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):131-131. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.131
Chen-Yang Ji, DR Smith, HS Goh 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):133-133. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.133
Dao-Da Chen, Xiao-Ming Lu, Wei You, Jian-Ying Chen, Zhi-Yi Luo, Jian-Hua Liu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):134-134. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.134
Zhong-Pang Fan, Jian-Cheng Wu, Xing Zhu, Qian-Hong Wan, Ting-Zan Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):135-135. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.135
Ling-Fen Li, Yong Zhou, Sheng Xia, Li-Lai Zhao, Zi-Xin Wang, Cheng-Qin Wang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):137-137. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.137
Chong-Shu Wang, Shou-Jiang Wei, Jing-Dong Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):138-138. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.138
Ming-Liang Cheng, Yin-Ying Lu, Jun Wu, Tian-Ying Luo, Ke-Fu Huang, Yi-Sheng Ding, Ran-Cai Liu, Jia Li, Zhong Li 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):139-139. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.139
Wei-Lin Tan, Yuan-He Wang, Peng Zhang, Lin-Shan Zhang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):141-141. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.141
Wei Zheng, Hua Tan, Shao-Bai Song, Hao-Ying Lu, Yan Wang, Yan-Xing Yu, Ru Yin 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):142-142. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.142
Fu-Chun Chen, Guo-Fu Chen, Jue-Ming Lin 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):143-143. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.143
Yu-Yi Li, Nai-Sheng Zhang, Ze Wang, Zi-Jun Yang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):145-145. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.145
Lian-Xin Liu, Hong-Chi Jiang, An-Long Zhu, Jin Zhou, Xiu-Qin Wang, Min Wu 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):146-146. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.146
Li Zheng, Shu-Xian Wang, Zhen-Qiang Gao 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):148-148. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.148
Cheng-Feng Wang, Yong-Fu Shao, Hai-Zheng Zhang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):149-149. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.149
Gui-Lan Zhao, Jie Lin, Shu-You Peng, Qi-Yun Li, Fan Zhou, Xian-Sheng Chen, Xin-You Xie, Yi-Xiong Zheng 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):150-150. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.150
Zhi-Wei Sun, De-Zhuang Fu, Yi-Wo Mo, Yan Jin, Xiu-Fang Zhu, Xin-Jun Zhang, Ou Qiao, Jian-Zhong Tang 
World J Gastroenterol 6(Supplement 3):151-151. Published online Sep 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.iSuppl3.151