BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Reviews
Specialist Commentary
Yuan Li, Jian Jia Su, Liu Liang Qin, Chun Yang, Dan Luo, Ke Chen Ban, TW Kensler, BD Roebuck 
World J Gastroenterol 6(5):647-650. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.647
Original Articles
Xiao Feng Huang, Chun Mei Wang, Xiao Wen Dai, Zhen Jiang Li, Bo Rong Pan, Li Bin Yu, Bin Qian, Li Fang 
World J Gastroenterol 6(5):693-698. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.693
Brief Reports
Yi Ping Hu, Yu Cheng Yao, Jian Xiu Li, Xin Min Wang, Hong Li, Zhong Hua Wang, Zhang Heng Lei 
World J Gastroenterol 6(5):734-737. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.734
Zhen Wei Xia, Yoshito Inoue, Morimasa Ohse, Toshihiro Shinka, Tomiko Kuhara 
World J Gastroenterol 6(5):766-769. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.766
Case Report