BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Evidence Review
Review
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Shuo Chen, Yuan-Chen Zhou, Shuang Si, Hong-Yan Liu, Qing-Rui Zhang, Teng-Fei Yin, Chu-Xi Xie, Shu-Kun Yao, Shi-Yu Du 
World J Clin Cases 10(35):13044-13051. Published online Dec 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i35.13044
Jonggeun Lee, Up Huh, Seunghwan Song, Chung Won Lee 
World J Clin Cases 10(35):13052-13057. Published online Dec 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i35.13052
Letter to the Editor