BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Esraa Mamdouh Hassan, Hisham Mushtaq, Esraa Elaraby Mahmoud, Sherley Chhibber, Shoaib Saleem, Ahmed Issa, Jain Nitesh, Abbas B Jama, Anwar Khedr, Sydney Boike, Mikael Mir, Noura Attallah, Salim Surani, Syed A Khan 
World J Clin Cases 10(32):11702-11711. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i32.11702
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Long-Bao Yang, Gang Zhao, Xin-Xing Tantai, Cai-Lan Xiao, Si-Wen Qin, Lei Dong, Dan-Yan Chang, Yuan Jia, Hong Li 
World J Clin Cases 10(32):11743-11752. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i32.11743
Clinical Trials Study
Observational Study
Ya-Fen Wang, Ting-Yao Wang, Tzu-Ting Liao, Meng-Hung Lin, Tzu-Hao Huang, Meng-Chiao Hsieh, Vincent Chin-Hung Chen, Li-Wen Lee, Wen-Shih Huang, Chao-Yu Chen 
World J Clin Cases 10(32):11775-11788. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i32.11775
Meta-Analysis
Case Report
Li-Li Zhou, Shi-Guo Zhu, Yuan Fang, Shi-Shi Huang, Jie-Fan Huang, Ze-Di Hu, Jin-Yu Chen, Xiong Zhang, Jian-Yong Wang 
World J Clin Cases 10(32):11835-11844. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i32.11835
Reiji Kokubo, Daisuke Yunaiyama, Yu Tajima, Natsumi Kugai, Mitsuru Okubo, Kazuhiro Saito, Takayoshi Tsuchiya, Takao Itoi 
World J Clin Cases 10(32):11882-11888. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i32.11882
Daisuke Yunaiyama, Yuki Takara, Takehiro Kobayashi, Mika Muraki, Taro Tanaka, Mitsuru Okubo, Toru Saguchi, Motoki Nakai, Kazuhiro Saito, Kiyoaki Tsukahara, Yuri Ishii, Hiroshi Homma 
World J Clin Cases 10(32):12015-12021. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i32.12015
Xue-Song Zhang, Shuang-Zhu Lin, Yu-Jiao Liu, Lei Zhou, Qian-Dui Chen, Wan-Qi Wang, Jia-Yi Li 
World J Clin Cases 10(32):12022-12027. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i32.12022
Letter to the Editor