BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Giorgio Ammerata, Rosalinda Filippo, Carmelo Laface, Riccardo Memeo, Leonardo Solaini, Davide Cavaliere, Giuseppe Navarra, Girolamo Ranieri, Giuseppe Currò, Michele Ammendola 
World J Clin Cases 10(30):10852-10861. Published online Oct 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.10852
Sydney Boike, Mikael Mir, Ibtisam Rauf, Abbas B Jama, Shaleen Sunesara, Hisham Mushtaq, Anwar Khedr, Jain Nitesh, Salim Surani, Syed A Khan 
World J Clin Cases 10(30):10867-10872. Published online Oct 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.10867
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Observational Study
Salvatore Magrì, Mauro Demurtas, Maria Francesca Onidi, Marcello Picchio, Walter Elisei, Manuela Marzo, Federica Miculan, Roberto Manca, Maria Pina Dore, Bianca Maria Quarta Colosso, Antonio Cicu, Luigi Cugia, Monica Carta, Laura Binaghi, Paolo Usai, Mariantonia Lai, Fabio Chicco, Massimo Claudio Fantini, Alessandro Armuzzi, Giammarco Mocci 
World J Clin Cases 10(30):10921-10930. Published online Oct 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.10921
Prospective Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Meng-Meng Bai, Wen Li, Lin Meng, Yan-Feng Sang, Yu-Jie Cui, Hui-Ying Feng, Zhi-Tao Zong, Hong-Bo Zhang 
World J Clin Cases 10(30):11031-11036. Published online Oct 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.11031
Shu-Juan Dai, Qiu-Jian Yu, Xiao-Yan Zhu, Qun-Zhu Shang, Ji-Bo Qu, Qing-Long Ai 
World J Clin Cases 10(30):11044-11048. Published online Oct 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.11044
Na Hu, Shi-Jun Su, Jin-Ye Li, Hui Zhao, Shan-Feng Liu, Lin-Sheng Wang, Ruo-Zhen Gong, Chuan-Ting Li 
World J Clin Cases 10(30):11066-11073. Published online Oct 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.11066
Tang-Fai Wong, Yin-Sheng Chen, Xiang-Heng Zhang, Wan-Ming Hu, Xiao-Shi Zhang, Yan-Chun Lv, Dong-Cun Huang, Mei-Ling Deng, Zhong-Ping Chen 
World J Clin Cases 10(30):11162-11171. Published online Oct 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.11162
Yong-Jie Qiao, Wen-Bin Yang, Yan-Feng Chang, Hao-Qiang Zhang, Xin-Yuan Yu, Sheng-Hu Zhou, Yan-Yan Yang, Lv-Dan Zhang 
World J Clin Cases 10(30):11190-11197. Published online Oct 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i30.11190
Letter to the Editor