BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Study
Ling-Feng Meng, Wei Zhang, Jian-Ye Wang, Yao-Guang Zhang, Peng Zhang, Li-Min Liao, Jian-Wei Lv, Qing Ling, Zhong-Qing Wei, Tie Zhong, Zhi-Hui Xu, Wei Wen, Jia-Yi Li, De-Yi Luo 
World J Clin Cases 8(12):2494-2501. Published online Jun 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i12.2494
Observational Study
Prospective Study
Zhe-Feng Zhong, Jia Huang, Xia Yang, Jin-Ling Peng, Xiao-Yan Zhang, Yang Hu, Nian Fu, Hai-Lian Lin, Bo Jiang, Ya-Ying Tian, Hong-Yi Yao, Li-Pu Deng, Xiao-Qing Tang, Jie-Can Zhou, Jian Tang, Xia Xie, Qiong Liu, Jing Liu, Cheng-Yun Dou, Rong-Juan Dai, Bo Yan, Xue-Feng Yang 
World J Clin Cases 8(12):2554-2565. Published online Jun 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i12.2554
Case Report
Lesia Rozłucka, Elżbieta Semik-Grabarczyk, Marta Pietrukaniec, Agnieszka Żak-Gołąb, Małgorzata Grabarczyk, Sebastian Grosicki, Michał Holecki 
World J Clin Cases 8(12):2566-2573. Published online Jun 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i12.2566
Satoshi Komiyama, Kazushi Numata, Satoshi Moriya, Hiroyuki Fukuda, Makoto Chuma, Shin Maeda 
World J Clin Cases 8(12):2574-2584. Published online Jun 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i12.2574
Jia-Sui Chai, Xu Wang, Xiao-Zheng Li, Peng Yao, Zheng-Zheng Yan, Hong-Jie Zhang, Jia-Yong Ning, Yan-Bing Cao 
World J Clin Cases 8(12):2667-2673. Published online Jun 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i12.2667