BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion review
Review
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Study
Lin Lin, Yan Jiao, Xian-Guo Luo, Jin-Zhu Zhang, He-Liang Yin, Li Ma, Bo-Ran Chen, Derek M Kelly, Wei-Kuan Gu, Hong Chen 
World J Clin Cases 8(13):2749-2757. Published online Jul 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i13.2749
Observational Study
Prospective Study
Shuang Wang, Jun-Yi Gao, Xiang Li, Yu Wu, Xiao-Xia Huo, Chao-Xia Han, Meng-Jie Kang, Hong Sun, Bao-Lan Ge, Yu Liu, Ying-Qing Liu, Jian-Ping Zhou, Zhen Wang 
World J Clin Cases 8(13):2802-2816. Published online Jul 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i13.2802
Scientometrics
Case Report