BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Kentaro Tominaga, Kenya Kamimura, Hiroki Sato, Masayoshi Ko, Yuzo Kawata, Takeshi Mizusawa, Junji Yokoyama, Shuji Terai 
World J Clin Cases 8(11):2092-2101. Published online Jun 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i11.2092
Case Control Study
Yosuke Sasaki, Fumiya Komatsu, Naoyasu Kashima, Takeshi Suzuki, Ikutaka Takemoto, Sho Kijima, Tadashi Maeda, Taito Miyazaki, Yoshiko Honda, Hiroaki Zai, Nagato Shimada, Kimihiko Funahashi, Yoshihisa Urita 
World J Clin Cases 8(11):2127-2136. Published online Jun 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i11.2127
Retrospective Study
Hong-Ming Zhu, Bang-Yi Li, Zhe Tang, Jing She, Xue-Ying Liang, Li-Kou Dong, Mei Zhang 
World J Clin Cases 8(11):2173-2180. Published online Jun 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i11.2173
Observational Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Letter To The Editor