BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Shuang-Zhu Lin, Jing-Jing Yang, Tian-Long Xie, Jia-Yi Li, Jia-Qi Ma, Si Wu, Na Wang, Yong-Ji Wang 
World J Clin Cases 11(11):2452-2456. Published online Apr 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i11.2452
Yan-Hui Mao, Lu Li, Li-Ming Wen, Jia-Min Qin, Ya-Ling Yang, Li Wang, Fan-Rong Wang, Yi-Zhou Zhao 
World J Clin Cases 11(11):2576-2581. Published online Apr 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i11.2576