BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Damiano Caruso, Tiziano Polidori, Gisella Guido, Matteo Nicolai, Benedetta Bracci, Antonio Cremona, Marta Zerunian, Michela Polici, Francesco Pucciarelli, Carlotta Rucci, Chiara De Dominicis, Marco Di Girolamo, Giuseppe Argento, Daniela Sergi, Andrea Laghi 
World J Clin Cases 8(15):3177-3187. Published online Aug 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i15.3177
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Case Report
Kun-Peng Wang, Hao Jiang, Can Kong, Lie-Zhi Wang, Guo-Yu Wang, Jing-Gang Mo, Chong Jin 
World J Clin Cases 8(15):3314-3319. Published online Aug 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i15.3314
Chang-Jun Men, Shashank Kumar Singh, Guo-Liang Zhang, Ye Wang, Cong-Wei Liu 
World J Clin Cases 8(15):3341-3348. Published online Aug 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i15.3341