BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Expert Recommendations
Minireviews
Clinical and Translational Research
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Observational Study
Meta-Analysis
Scientometrics
Case Report
Nijiati Taxifulati, Xue-An Yang, Xin-Feng Zhang, Abudusalamu Aini, Abuduaini Abulizi, Xin Ma, Adilai Abulati, Fei Wang, Ke Xu, Tuerganaili Aji, Ying-Mei Shao, Ayifuhan Ahan 
World J Clin Cases 8(14):3108-3113. Published online Jul 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i14.3108
Fu-Hua Zhang, Xiang-Ping Ding, Jin-Hua Zhang, Lian-Sheng Miao, Ling-Yu Bai, Hai-Lan Ge, Yong-Ning Zhou 
World J Clin Cases 8(14):3130-3135. Published online Jul 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i14.3130