BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Koichi Kimura, Kensuke Kudo, Tomoharu Yoshizumi, Takeshi Kurihara, Shohei Yoshiya, Yohei Mano, Kazuki Takeishi, Shinji Itoh, Noboru Harada, Toru Ikegami, Tetsuo Ikeda 
World J Clin Cases 7(10):1149-1154. Published online May 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i10.1149