BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Case Report
Ken Sato, Yuichi Yamazaki, Takeshi Kobayashi, Satoshi Takakusagi, Norio Horiguchi, Satoru Kakizaki, Masayasu Andou, Yoshihiro Matsuda, Toshio Uraoka, Hiroshi Ohnishi, Hiroaki Okamoto 
World J Clin Cases 7(9):1043-1052. Published online May 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i9.1043
Reiko Yamada, Yuhei Umeda, Yasunori Shiono, Hiroaki Okuse, Naoki Kuroda, Junya Tsuboi, Hiroyuki Inoue, Yasuhiko Hamada, Kyosuke Tanaka, Noriyuki Horiki, Yoshiyuki Takei 
World J Clin Cases 7(9):1053-1059. Published online May 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i9.1053