BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Cong Yan, Xiao-Xuan Tu, Wei Wu, Zhou Tong, Lu-Lu Liu, Yi Zheng, Wei-Qin Jiang, Peng Zhao, Wei-Jia Fang, Hang-Yu Zhang 
World J Clin Cases 7(11):1253-1261. Published online Jun 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i11.1253
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Observational Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report