BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Original Articles
Wen-Le Wang, Rui-Liang Lu, MariaRosaria DiPierro, Alessio Fasano 
World J Gastroenterol 6(3):330-334. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.330
Pasiri Sithinamsuwan, Teerha Piratvisuth, Wiwatana Tanomkiat, Nualta Apakupakul, Surat Tongyoo 
World J Gastroenterol 6(3):339-343. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.339
Shi-Zhen Yang, Yi-Ding Huang, Xin-Feng Jie, You-Min Feng, Jing-Yi Niu 
World J Gastroenterol 6(3):371-373. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.371
Hong-Bin Liu, Zong-Da Meng, Jing-Chen Ma, Chang-Quan Han, Ying-Lin Zhang, Zhan-Chun Xing, Yu-Wei Zhang, Yu-Zhong Liu, Hui-Lin Cao 
World J Gastroenterol 6(3):381-383. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.381
Brief Reports
Hui Li, Lu Wang, Shu-Sheng Wang, Jian Gong, Xian-Jia Zeng, Rong-Cheng Li, Yi Nong, Yue-Kui Huang, Xiu-Rong Chen, Zhao-Neng Huang 
World J Gastroenterol 6(3):392-394. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.392
Xiao-Shun He, Jie-Fu Huang, Gui-Hua Chen, Qian Fu, Xiao-Feng Zhu, Min-Qiang Lu, Guo-Dong Wang, Xiang-Dong Guan 
World J Gastroenterol 6(3):398-399. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.398
Feng-Chan Han, Yu Hou, Xiao-Jun Yan, Yan-Hai Guo, Le-Yi Xiao 
World J Gastroenterol 6(3):400-401. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.400
Fang-Xin Zhang, Xue-Yong Zhang, Dai-Ming Fan, Zi-Yun Deng, Yan Yan, Han-Ping Wu, Jun-Jie Fan 
World J Gastroenterol 6(3):430-432. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.430
Wen-Jun Guo, Guang-De Zhou, Hong-Juan Wu, Yu-Qing Liu, Rui-Guang Wu, Wei-Dong Zhang 
World J Gastroenterol 6(3):454-455. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.454
Case Reports
T. S. Dharmarajan, S. Lakshmi Narayanan, Rajiv D. Poduval 
World J Gastroenterol 6(3):456-457. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.456
Osamu Saitoh, Keishi Kojima, Tsutomu Teranishi, Ken Nakagawa, Masanobu Kayazawa, Masashi Nanri, Yutaro Egashira, Ichiro Hirata, Ken-ichi Katsu 
World J Gastroenterol 6(3):461-464. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.461