BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Osvaldo M. Tiscornia, Susana Hamamura, Enriqueta S. de Lehmann, Graciela Otero, Hipólito Waisman, Patricia Tiscornia-Wasserman, Simmy Bank 
World J Gastroenterol 6(2):157-168. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.157
Cameron Platell, Deborah Cooper, John M. Papadimitriou, John C. Hall 
World J Gastroenterol 6(2):169-176. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.169
Zhi Qiang Huang 
World J Gastroenterol 6(2):187-192. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.187
Meng Su Zeng, Kang Rong Zhou, Zhi Yong Zhang, Wei Jun Peng, Fu Hua Yang, Jiang Lin, Jun Yang, Xin Ye Han 
World J Gastroenterol 6(2):193-197. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.193
Original Articles
TS Dharmarajan, M Sipalay, R Shyamsundar, EP Norkus, CS Pitchumoni 
World J Gastroenterol 6(2):198-201. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.198
Mar Mar Khin, Jie Song Hua, Han Cong Ng, Torkel Wadström, Bow Ho 
World J Gastroenterol 6(2):202-209. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.202
Jin Hui Yuan, Ru Ping Zhang, Ru Gang Zhang, Li Xia Guo, Xing Wang Wang, Dan Luo, Yong Xie, Hong Xie 
World J Gastroenterol 6(2):210-215. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.210
Jian Chao Bian, Fu Min Shen, Li Shen, Tian Ru Wang, Xiao Hong Wang, Gong Chao Chen, Jin Bing Wang 
World J Gastroenterol 6(2):228-230. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.228
Sheng Tao Yuan, Xi Qi Hu, Jian Ping Lu, Hayashi KeiKi, Wei Rong Zhai, Yue E Zhang 
World J Gastroenterol 6(2):231-233. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.231
Pei Wu, Xiao Li, Tong Zhou, Ming Jun Zhang, Jin Lian Chen, Wei Ming Wang, Nan Chen, De Chang Dong 
World J Gastroenterol 6(2):244-247. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.244
Hai Ming Yang, Jie Wu, Jin Yi Li, Jian Li Zhou, Li Jun He, Xian Fang Xu 
World J Gastroenterol 6(2):248-251. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.248
Ying Jie Wang, Meng Dong Li, Yu Ming Wang, Guo Zheng Chen, Guo Dong Lu, Zao Xia Tan 
World J Gastroenterol 6(2):252-254. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.252
Brief Reports
Zhen Xiao Sun, Qing Wen Ma, Tian De Zhao, Yu Lin Wei, Guang Sheng Wang, Jia Shi Li 
World J Gastroenterol 6(2):263-265. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.263
Dong Hua Yang, Ming Qing Zhang, Jiang Du, Chong Xu, Qiao Ming Liang, Ji Fang Mao, Han Rong Qin, Zi Rong Fan 
World J Gastroenterol 6(2):266-267. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.266
Cheng Hui Huang, Yu Sen Zhou, Ru Guang Chen, Chun Ying Xie, Hai Tao Wang 
World J Gastroenterol 6(2):268-270. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.268
Bei Sun, Hong Chi Jiang, Da Xun Piao, Hai Quan Qiao, Ling Zhang 
World J Gastroenterol 6(2):271-274. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.271
Jian Li, Chang Wei Feng, Zhi Guo Zhao, Qi Zhou, Li Dong Wang 
World J Gastroenterol 6(2):278-280. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.278
Xue Jun Tian, Jian Wu, Lin Meng, Zhi Wei Dong, Cheng Chao Shou 
World J Gastroenterol 6(2):281-283. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.281
Shou Chun Zou, Hua Sheng Qiu, Cheng Wu Zhang, Hou Quan Tao 
World J Gastroenterol 6(2):284-286. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.284
Zheng Ming Lei, Dai Yu Li, Jing Li, Qing Wang, Kai He, Shi Lin Zheng, Yong Gui Gan 
World J Gastroenterol 6(2):290-292. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.290
Case Report
Rodica Ouatu-Lascar, Gayatri Bharadhwaj, George Triadafilopoulos 
World J Gastroenterol 6(2):307-309. Published online Apr 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i2.307