BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Esophageal Cancer
Ahmed Abbas, Karine Delvinquière, Mathilde Lechevrel, Pierre Lebailly, Pascal Gauduchon, Guy Launoy, François Sichel 
World J Gastroenterol 10(23):3389-3393. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3389
Gastric Cancer
Jing-Yuan Fang, Zhong-Hua Cheng, Ying-Xuan Chen, Rong Lu, Li Yang, Hong-Yin Zhu, Lun-Gen Lu 
World J Gastroenterol 10(23):3394-3398. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3394
Sheng-Ri Liao, Ying Dai, Ling Huo, Kun Yan, Lin Zhang, Hui Zhang, Wen Gao, Min-Hua Chen 
World J Gastroenterol 10(23):3399-3404. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3399
Xiang-Fu Zhang, Chang-Ming Huang, Hui-Shan Lu, Xing-Yuan Wu, Chuang Wang, Guo-Xian Guang, Jian-Zhong Zhang, Chao-Hui Zheng 
World J Gastroenterol 10(23):3405-3408. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3405
Liver Cancer
Wei Li, Bao-An Wu, Yong-Ming Zeng, Guang-Can Chen, Xin-Xin Li, Jun-Tian Chen, Yu-Wen Guo, Man-Hong Li, Yi Zeng 
World J Gastroenterol 10(23):3409-3413. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3409
Ai-Na Bian, Yun-Hua Gao, Kai-Bin Tan, Ping Liu, Gong-Jun Zeng, Xin Zhang, Zheng Liu 
World J Gastroenterol 10(23):3424-3427. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3424
Hua Yu, Hong-Zhi Zhou, Chun-Mei Wang, Xiao-Ming Gu, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 10(23):3428-3432. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3428
Sheng Ding, Bang-Dong Gong, Jian Yu, Jun Gu, Hong-Yu Zhang, Zu-Bin Shang, Qi Fei, Peng Wang, Jing-De Zhu 
World J Gastroenterol 10(23):3433-3440. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3433
Colorectal Cancer
Xiao-Li Xu, Jian Yu, Hong-Yu Zhang, Meng-Hong Sun, Jun Gu, Xiang Du, Da-Ren Shi, Peng Wang, Zhen-Hua Yang, Jing-De Zhu 
World J Gastroenterol 10(23):3441-3454. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3441
Fei Chen, Tao Wang, Yi-Feng Wu, Ying Gu, Xiao-Li Xu, Shu Zheng, Xun Hu 
World J Gastroenterol 10(23):3459-3463. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3459
H Pylori
Basic Research
Réka Sári, Attila Pálvölgyi, Zoltán Rakonczay Jr, Tamás Takács, János Lonovics, László Czakó, Zoltán Szilvássy, Péter Hegyi 
World J Gastroenterol 10(23):3470-3474. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3470
Ju Han Lee, Xianglan Zhang, Woon Yong Jung, Yang Seok Chae, Jong-Jae Park, Insun Kim 
World J Gastroenterol 10(23):3475-3479. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3475
Clinical Research
Yi Chen, Xiao-Lin Wang, Zhi-Ping Yan, Jie-Min Cheng, Jian-Hua Wang, Gao-Quan Gong, Sheng Qian, Jian-Jun Luo, Qing-Xin Liu 
World J Gastroenterol 10(23):3506-3510. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3506
Brief Reports
Xiao-Lan Hu, Xin-Ping Liu, Shu-Xin Lin, Yan-Chun Deng, Na Liu, Xia Li, Li-Bo Yao 
World J Gastroenterol 10(23):3518-3521. Published online Dec 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3518