BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Basic Study
Chong-Bing Sun, Hong-Yi Wang, Xiao-Qing Han, Yong-Ning Liu, Meng-Chun Wang, Hong-Xia Zhang, You-Feng Gu, Xiao-Gang Leng 
World J Gastrointest Oncol 12(4):394-404. Published online Apr 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i4.394
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Evidence-Based Medicine