BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Yu-Xin Liu, Jia-Ming Sun, Chia-Kang Ho, Ya Gao, Dong-Sheng Wen, Yang-Dan Liu, Lu Huang, Yi-Fan Zhang 
World J Stem Cells 15(5):342-353. Published online May 26, 2023. doi: 10.4252/wjsc.v15.i5.342
Daniel García-Sánchez, Alberto González-González, Ana Alfonso-Fernández, Mónica Del Dujo-Gutiérrez, Flor M Pérez-Campo 
World J Stem Cells 15(5):421-437. Published online May 26, 2023. doi: 10.4252/wjsc.v15.i5.421
Minireviews
Basic Study