BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Shi-Hai Xuan, Meng-Lu Hua, Ze Xiang, Xiang-Lin He, Lan Huang, Chun Jiang, Peng Dong, Jian Wu 
World J Stem Cells 15(4):209-220. Published online Apr 26, 2023. doi: 10.4252/wjsc.v15.i4.209
Minireviews
Basic Study
Takayasu Ohtake, Shoichi Itaba, Amankeldi A Salybekov, Yin Sheng, Tsutomu Sato, Mitsuru Yanai, Makoto Imagawa, Shigeo Fujii, Hiroki Kumagai, Masamitsu Harata, Takayuki Asahara, Shuzo Kobayashi 
World J Stem Cells 15(4):268-280. Published online Apr 26, 2023. doi: 10.4252/wjsc.v15.i4.268