BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Articles
Yu Liang Zhao, Zong Da Meng, Zhi Yi Xu, Jun Jie Guo, Shao Ai Chai, Cheng Gang Duo, Xuan Yi Wang, Jin Feng Yao, Hong Bin Liu, Shun Xiang Qi, Hui Bin Zhu 
World J Gastroenterol 6(6):829-832. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.829
Xiao Zhong Guo, Helmut Friess, Xiao Dong Shao, Min Pei Liu, Yu Ting Xia, Jian Hua Xu, Markus W. Buchler 
World J Gastroenterol 6(6):866-871. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.866
Brief Reports
Wei Ping Guo, Hong Xin Zhang, Zhi Min Wang, Yi Qing Wang, Dai Hui Ni, Wen Xian Li, Yan Guan 
World J Gastroenterol 6(6):872-876. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.872
Xu Li, Ying Meng, Xi Shan Yang, Ping Sheng Wu, Shu Mei Li, Wen Yan Lai 
World J Gastroenterol 6(6):885-887. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.885