BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Latha Paka, David E Smith, Dawoon Jung, Siobhan McCormack, Ping Zhou, Bin Duan, Jing-Song Li, Jiaqi Shi, Yong-Jie Hao, Kai Jiang, Michael Yamin, Itzhak D Goldberg, Prakash Narayan 
World J Gastroenterol 23(23):4181-4190. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4181
Felix Dondorf, René Fahrner, Michael Ardelt, Eleonora Patsenker, Felix Stickel, Uta Dahmen, Utz Settmacher, Falk Rauchfuß 
World J Gastroenterol 23(23):4191-4199. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4191
Chiara Dianzani, Federica Foglietta, Benedetta Ferrara, Arianna Carolina Rosa, Elisabetta Muntoni, Paolo Gasco, Carlo Della Pepa, Roberto Canaparo, Loredana Serpe 
World J Gastroenterol 23(23):4200-4210. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4200
Mohamed Amine Zaouali, Arnau Panisello-Roselló, Alexandre Lopez, Carlos Castro Benítez, Emma Folch-Puy, Agustín García-Gil, Teresa Carbonell, René Adam, Joan Roselló-Catafau 
World J Gastroenterol 23(23):4211-4221. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4211
Case Control Study
Retrospective Study
Chieko Tsuchida, Naoto Yoshitake, Hitoshi Kino, Yoshihito Kaneko, Masakazu Nakano, Kohei Tsuchida, Keiichi Tominaga, Takako Sasai, Hironori Masuyama, Hidetsugu Yamagishi, Yasuo Imai, Hideyuki Hiraishi 
World J Gastroenterol 23(23):4262-4269. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4262
Clinical Trials Study
Shun-Da Du, Shao-Hua Li, Bao Jin, Zhao-Hui Zhu, Yong-Hong Dang, Hai-Qun Xing, Fang Li, Xue-Bing Wang, Xin Lu, Xin-Ting Sang, Hua-Yu Yang, Shou-Xian Zhong, Yi-Lei Mao 
World J Gastroenterol 23(23):4278-4284. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4278
Observational Study
Lucie Thomassin, Laura Armengol-Debeir, Cloé Charpentier, Valerie Bridoux, Edith Koning, Guillaume Savoye, Céline Savoye-Collet 
World J Gastroenterol 23(23):4285-4292. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4285
Amilcare Parisi, Francesco Ricci, Alessandro Gemini, Stefano Trastulli, Roberto Cirocchi, Giorgio Palazzini, Vito D’Andrea, Jacopo Desiderio 
World J Gastroenterol 23(23):4293-4302. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4293
Evidence-Based Medicine
Case Report
Ji-Lai Bian, Mei-Mei Wang, En-Juan Tong, Jing Sun, Ming Li, Zhi-Bo Miao, Yan-Lin Li, Bai-Hong Zhu, Jia-Jia Xu 
World J Gastroenterol 23(23):4311-4316. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4311