BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Sabina Karim, Ferdousi Begum, Afiqul Islam, Monowar Ahmad Tarafdar, Mamtaz Begum, Md Johirul Islam, Bushra Malik, Md Shamim Ahsan, Ameneh Khatami, Harunor Rashid 
World J Clin Cases 8(2):276-283. Published online Jan 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i2.276
Systematic Review
Dimitrios Schizas, Aikaterini Mastoraki, Eleni Papoutsi, Vassilis G Giannakoulis, Prodromos Kanavidis, Diamantis Tsilimigras, Dimitrios Ntourakis, Orestis Lyros, Theodore Liakakos, Dimitrios Moris 
World J Clin Cases 8(2):294-305. Published online Jan 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i2.294
Case Report
Chi-Ming Wu, Hung-En Liao, Shang-Wei Hsu, Shou-Jen Lan 
World J Clin Cases 8(2):318-324. Published online Jan 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i2.318
Su-Yun Li, Pei-Qing Li, Wei-Qiang Xiao, Hong-Sheng Liu, Si-Da Yang 
World J Clin Cases 8(2):382-389. Published online Jan 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i2.382
Wei-Long Li, Xi Wang, Shu-Yuan Zhang, Zi-Gan Xu, Ying-Wei Zhang, Xing Wei, Chun-Di Li, Ping Zeng, Shao-Dong Luan 
World J Clin Cases 8(2):404-409. Published online Jan 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i2.404
Hang Xue, Wei-Tao Zhang, Guang-Ming Wang, Lin Shi, Yi-Ming Zhang, Hong-Fa Yang 
World J Clin Cases 8(2):471-478. Published online Jan 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i2.471