BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Dian-Zhong Luo, David Vermijlen, Bülent Ahishali, Vasilis Triantis, Georgia Plakoutsi, Filip Braet, Karin Vanderkerken, Eddie Wisse 
World J Gastroenterol 6(1):1-11. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.1
Invited Commentary
Original Articles
Brief Reports
Xian-Bing Kong, Zu-Kui Yang, Li-Jian Liang, Jie-Fu Huang, Han-Liang Lin 
World J Gastroenterol 6(1):134-135. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.134
Yi-Min Dai, Zhi-Ping Shou, Can-Rong Ni, Neng-Jin Wang, Song-Ping Zhang 
World J Gastroenterol 6(1):136-137. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.136
Ze-Fen Xiao, Zong-Yi Yang, Zong-Mei Zhou, Wei-Bo Yin, Xian-Zhi Gu 
World J Gastroenterol 6(1):145-146. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.145