BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Liver Cancer
Colorectal Cancer
Young Ho Kim, Sang Yong Song, Young Dae Kwon, Dae Shick Kim, Ho Kyung Chun, Jong Chul Rhee 
World J Gastroenterol 11(26):3998-4002. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.3998
Viral Hepatitis
Basic Research
Christian Hafner, Stefanie Meyer, Thomas Langmann, Gerd Schmitz, Frauke Bataille, Ilja Hagen, Bernd Becker, Alexander Roesch, Gerhard Rogler, Michael Landthaler, Thomas Vogt 
World J Gastroenterol 11(26):4024-4031. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4024
Clinical Research
Corrado Blandizzi, Matteo Fornai, Rocchina Colucci, Gianfranco Natale, Valter Lubrano, Cristina Vassalle, Luca Antonioli, Gloria Lazzeri, Mario Del Tacca 
World J Gastroenterol 11(26):4052-4060. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4052
Ming-Jen Chen, Ming-Jer Huang, Wen-Hsiung Chang, Tsang-En Wang, Horng-Yuan Wang, Cheng-Hsin Chu, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih 
World J Gastroenterol 11(26):4061-4066. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4061
Feng-Yan Song, Takezaki Toshiro, Ke Li, Ping Yu, Xu-Kai Lin, He-Lin Yang, Xiao-Ling Deng, Yu-Qi Zhang, Lai-Wen Lv, Xin-En Huang, Tajima Kazuo 
World J Gastroenterol 11(26):4078-4084. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4078
Brief Reports
Gong-Ying Chen, Jian-Qin He, Guo-Cai Lu, Ming-Wei Li, Chen-Huai Xu, Wei-Wei Fan, Chen Zhou, Zhi Chen 
World J Gastroenterol 11(26):4090-4093. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4090
Jian-She Yang, Wen-Jian Li, Guang-Ming Zhou, Xiao-Dong Jin, Jing-Guang Xia, Ju-Fang Wang, Zhuan-Zi Wang, Chuan-Ling Guo, Qing-Xiang Gao 
World J Gastroenterol 11(26):4098-4101. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4098
Hai-Ying Liu, An-Mei Deng, Jian Zhang, Ye Zhou, Ding-Kang Yao, Xiao-Qing Tu, Lie-Ying Fan, Ren-Qian Zhong 
World J Gastroenterol 11(26):4108-4110. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4108
Case Report
Letters To The Editor
Il-Jin Kim, Hio Chung Kang, Yong Shin, Byong Chul Yoo, Han-Kwang Yang, Jae-Gahb Park 
World J Gastroenterol 11(26):4124-4126. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4124
Science Life
Joseph B. Kirsner 
World J Gastroenterol 11(26):4127-4128. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4127