BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorials
Ding-Guo Li, Han-Ming Lu, Ying-Wei Chen 
World J Gastroenterol 4(5):377-379. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.377
Original Articles
Zheng Ma, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Bo-Rong Pan, Tai-Dong Qiao, Bao-Jun Chen, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 4(5):404-408. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.404
Combined Traditional And Modera Medicine
Review
Brief Reports
Xue-Rui Yi, Xiang-Ping Kong, Yi-Jun Zhang, Ming-Hua Tong, Lian-Ping Yang, Ru-Bin Li 
World J Gastroenterol 4(5):459-460. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.459