BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Marion Gayral, Sébastien Jo, Naima Hanoun, Alix Vignolle-Vidoni, Hubert Lulka, Yannick Delpu, Aline Meulle, Marlène Dufresne, Marine Humeau, Maël Chalret du Rieu, Barbara Bournet, Janick Sèlves, Rosine Guimbaud, Nicolas Carrère, Louis Buscail, Jérôme Torrisani, Pierre Cordelier 
World J Gastroenterol 20(32):11199-11209. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11199
Domenico Tamburrino, Stefano Partelli, Stefano Crippa, Alberto Manzoni, Angela Maurizi, Massimo Falconi 
World J Gastroenterol 20(32):11210-11215. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11210
Review
Minireviews
Original Article
Yu-Long Zhang, You-Cheng Zhang, Wei Han, Yu-Min Li, Geng-Nian Wang, Shao Yuan, Feng-Xian Wei, Jia-Feng Wang, Jian-Jun Jiang, Ya-Wu Zhang 
World J Gastroenterol 20(32):11287-11296. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11287
Research Report
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Piotr Remiszewski, Ewa Szczerba, Piotr Kalinowski, Beata Gierej, Krzysztof Dudek, Mariusz Grodzicki, Marcin Kotulski, Rafał Paluszkiewicz, Waldemar Patkowski, Krzysztof Zieniewicz, Marek Krawczyk 
World J Gastroenterol 20(32):11333-11339. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11333
Jun-Jun Jia, Bin-Yi Lin, Jiang-Juan He, Lei Geng, Dhruba Kadel, Li Wang, Dong-Dong Yu, Tian Shen, Zhe Yang, Yu-Fu Ye, Lin Zhou, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 20(32):11363-11369. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11363
Observational Study
Chun-Jen Liu, Juliana Chang, Po-Huang Lee, Deng-Yn Lin, Cheng-Chung Wu, Long-Bin Jeng, Yih-Jyh Lin, King-Tong Mok, Wei-Chen Lee, Hong-Zen Yeh, Ming-Chih Ho, Sheng-Shun Yang, Mei-Due Yang, Ming-Chin Yu, Rey-Heng Hu, Cheng-Yuan Peng, Kuan-Lang Lai, Stanley Shi-Chung Chang, Pei-Jer Chen 
World J Gastroenterol 20(32):11384-11393. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11384
Xin Zhang, Shu-Zhen Wang, Jun-Fu Zheng, Wen-Min Zhao, Peng Li, Chun-Lei Fan, Bing Li, Pei-Ling Dong, Lei Li, Hui-Guo Ding 
World J Gastroenterol 20(32):11400-11405. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11400
Randomized Controlled Trial
Gilmara Pandolfo Zabot, Gustavo Franco Carvalhal, Norma Possa Marroni, Renata Minuzzo Hartmann, Vinícius Duval da Silva, Henrique Sarubbi Fillmann 
World J Gastroenterol 20(32):11406-11414. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11406
Randomized Clinical Trial
Yong Xie, Yin Zhu, Hong Zhou, Zhi-Fa Lu, Zhen Yang, Xu Shu, Xiao-Bai Guo, Hui-Zhen Fan, Jian-Hua Tang, Xue-Ping Zeng, Jian-Bo Wen, Xiao-Qing Li, Xing-Xing He, Jiu-Hong Ma, Dong-Sheng Liu, Cai-Bin Huang, Ning-Jian Xu, Nong-Rong Wang, Nong-Hua Lu 
World J Gastroenterol 20(32):11415-11421. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11415
Meta-Analysis
Lei-Zhou Xia, Yi Liu, Xiao-Zhou Xu, Peng-Cheng Jiang, Gui Ma, Xue-Feng Bu, Yong-Jun Zhang, Feng Yu, Ke-Sen Xu, Hua Li 
World J Gastroenterol 20(32):11429-11438. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11429
Case Report
Carlos Alberto García López, Fernando Laredo-Sánchez, José Malagón-Rangel, Miguel G Flores-Padilla, Haiko Nellen-Hummel 
World J Gastroenterol 20(32):11443-11450. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11443
Ryoichi Miyamoto, Yukio Oshiro, Shinji Hashimoto, Keisuke Kohno, Kiyoshi Fukunaga, Tatsuya Oda, Nobuhiro Ohkohchi 
World J Gastroenterol 20(32):11451-11455. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11451
Letters To The Editor
Kinesh Changela, Muhhamad A Virk, Niravkumar Patel, Sushil Duddempudi, Mahesh Krishnaiah, Sury Anand 
World J Gastroenterol 20(32):11460-11462. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11460