BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Paolo Gionchetti, Carlo Calabrese, Rosy Tambasco, Ramona Brugnera, Giulia Straforini, Giuseppina Liguori, Giulia Spuri Fornarini, Donatella Riso, Massimo Campieri, Fernando Rizzello 
World J Gastroenterol 17(14):1797-1806. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1797
Original Article
Brief Article
Tomohide Hori, Toshimi Kaido, Fumitaka Oike, Yasuhiro Ogura, Kohei Ogawa, Yukihide Yonekawa, Koichiro Hata, Yoshiya Kawaguchi, Mikiko Ueda, Akira Mori, Hajime Segawa, Kimiko Yurugi, Yasutsugu Takada, Hiroto Egawa, Atsushi Yoshizawa, Takuma Kato, Kanako Saito, Linan Wang, Mie Torii, Feng Chen, Ann-Marie T Baine, Lindsay B Gardner, Shinji Uemoto 
World J Gastroenterol 17(14):1848-1857. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1848
Mitsushige Sugimoto, Masafumi Nishino, Chise Kodaira, Mihoko Yamade, Takahiro Uotani, Mutsuhiro Ikuma, Kazuo Umemura, Takahisa Furuta 
World J Gastroenterol 17(14):1858-1865. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1858
Robert Lim, Yan Sun, Seock-Ah Im, Ruey-Kuen Hsieh, Tsz Kok Yau, Anthony Bonaventura, Arkom Cheirsilpa, Regina Esser, Matthias Mueser, Suresh Advani 
World J Gastroenterol 17(14):1879-1888. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1879
Guo-Qing Wang, Feng-Feng Zhou, Victor Olman, Ying-Ying Su, Ying Xu, Fan Li 
World J Gastroenterol 17(14):1910-1914. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1910
Case Report
Jing Xu, Yasunori Sato, Kenichi Harada, NorihideYoneda, Teruyuki Ueda, Atsushi Kawashima, AkishiOoi, YasuniNakanuma 
World J Gastroenterol 17(14):1923-1926. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1923