BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Giovanni Damiani, Nicola Luigi Bragazzi, Thomas S McCormick, Paolo Daniele Maria Pigatto, Sebastiano Leone, Alessia Pacifico, Danica Tiodorovic, Sveva Di Franco, Aniello Alfieri, Marco Fiore 
World J Clin Cases 8(6):1002-1012. Published online Mar 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i6.1002
Minireviews
Retrospective Study
Meta-Analysis
Xu Feng, Jia-Sheng Cao, Ming-Yu Chen, Bin Zhang, Sarun Juengpanich, Jia-Hao Hu, Win Topatana, Shi-Jie Li, Ji-Liang Shen, Guang-Yuan Xiao, Xiu-Jun Cai, Hong Yu 
World J Clin Cases 8(6):1074-1086. Published online Mar 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i6.1074
Case Report