BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Commentary
Zhi-Qiang Huang, Xiao-Qiang Huang 
World J Gastroenterol 3(3):131-133. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.131
Original Research
Shu-Qun Cheng, Xin-Da Zhou, Zhao-You Tang, Yao Yu, Su-Su Bao, De-Chu Qian 
World J Gastroenterol 3(3):134-136. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.134
Gou-Wei Li, Zhong-Rong Zhao, Bao-Sheng Li, Xiao-Gong Liu, Zhi-Liang Wang, Qing-Feng Liu 
World J Gastroenterol 3(3):147-149. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.147
Hou-Quan Tao, Yan-Zhen Lin, Hao-Ran Yin, Qin-Long Gu, Zheng-Gang Zhu, Ming Yao 
World J Gastroenterol 3(3):153-155. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.153
Guo-Jun Wu, Xiang-Nian Shan, Ming-Fa Li, Shao-Lin Shi, Qi-Ping Zheng, Long Yu, Shou-Yuan Zhao 
World J Gastroenterol 3(3):160-162. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.160
Kun Chen, Deng-Ao Jiao, Shu Zheng, Lun Zhou, Hai Yu, Ya-Chang Yuan, Kai-Yan Yao, Xing-Yuan Ma, Yang Zhang 
World J Gastroenterol 3(3):166-168. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.166
Yuan-Ben Wang, Yuan-Ping Wang, Jing Zou, Bao-Jie Bai, Guo-Chun Ren, Ben-Qing Cai 
World J Gastroenterol 3(3):171-173. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.171
Brief Reports
Ji-Feng Wu, Yu-Lin Song, Guang-Lin Yang, Yu-Ming Dong, Dao-Bing Wang, Min-Pei Liu 
World J Gastroenterol 3(3):159-159. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.159
Li-Min Cai, Chang Zhang, He Chen, Wei-Ping Jiang, Wen-Xiang Mao 
World J Gastroenterol 3(3):162-162. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.162
Ying-De Wu, De-Nan Zhou, You-Quan Gang, Xiao-Hua Hu, Zhi-Ge Li, Xiang-Qun Song, Hai-Ping He, Ke-Zheng Yang, Bing-Yan Huang 
World J Gastroenterol 3(3):165-165. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.165
Xian-Ming Chen, Jin-Chun Liu, Rei-Ling Xu, Xue-Hui Ma, Yuan-Chang Zhao, De-Wu Han 
World J Gastroenterol 3(3):168-168. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.168
Dao-Cun Wang, Li-Dong Wang, Yun-Ying Jia, Yi-Qing Liu, Chang-Wei Feng, Fu-Ai Tang, Qi-Zhou, Zhen-Feng Li, Guang-Lin Cui 
World J Gastroenterol 3(3):176-176. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.176
Shun-Li Zhu, Guan-Sun Xu, Zhen-Jiu Wang, Quan-Zhu Chen, Jie Jiao 
World J Gastroenterol 3(3):179-179. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.179
Xue-Zhong Guan, Mu-Xin Wei, De-Zhen Chen, Yu-Chun Gu, Zhen-He Sun, Shu-Ying Bei 
World J Gastroenterol 3(3):188-188. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.188
Shi-Yao Chen, Ji-Yao Wang, Jie-Chen, Xi-De Zhang, Shan-Shen Zhang 
World J Gastroenterol 3(3):194-194. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.194
Yu-Long Chen, Yong-Zhong Chen, Jian-Xiang Zou, Xue-Li Li 
World J Gastroenterol 3(3):195-196. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.195
Xian-Ming Chen, Rui-Ling Xu, Xue-Hui Ma, Yuan-Chang Zhao, De-Wu Han 
World J Gastroenterol 3(3):196-196. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.196
Yi-Min Dai, Han Chen, Neng-Jin Wang, Can-Rong Ni, Wen-Ming Cong, Song-Ping Zhang 
World J Gastroenterol 3(3):199-199. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.199
Yong-Guang Wang, KF Binmoeller, Zeng-Lie Li, N Soehendra 
World J Gastroenterol 3(3):200-200. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.200
Traditional Medicine
A-Gao Zhou, Da-Wei Huang, Yu-Xiong Ding, Hua Jiang, Ming-Lin Tang 
World J Gastroenterol 3(3):189-191. Published online Sep 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i3.189