BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Commentary
Dian-Yuan Zhou, Bo Jiang, Xi-Shan Yang 
World J Gastroenterol 3(4):205-207. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.205
Original Research
Zhen-Wei Xia, Yun-Zhu Li, Shun-Nian Chen, Qing-Xiang Shen, Xiao-Ming Ben, Shan-Chang Yu 
World J Gastroenterol 3(4):210-212. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.210
Qi Liu, Yu-Chen Jia, Jian-Ming Tian, Zhen-Tang Wang, Hua Ye, Ji-Jin Yang, Fei Sun 
World J Gastroenterol 3(4):231-233. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.231
Shu-Dong Xiao, De-Hua Li, De-Zhong Zhang, Mou-Ji Shen, Xiao-Ting Zhu, Gui-Fen He, Ti-Ping Zhao, Le-Ping Li, Xing-Cun Deng, Min Wang, Xiu-Ling Wang, Qiang Chen, Yong-Ping Zhang, Cui-Ling Yao, Ji-Gui Bao, Guo-Wei Tong, Liang-Fa Zhu, Hao Jiang, Kurihara Minoru 
World J Gastroenterol 3(4):238-241. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.238
Xiang Zhang, Chong-Shu Wang, Gong-Zhu Wu, Bao-Dong Ling, Ru-Huai Liang, Xue-Sheng Fang, Tian-Yong Xin 
World J Gastroenterol 3(4):249-250. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.249
Brief Report
Shu-Quan Cheng, Ji-Fang Zhang, Zi-Fu Zhang, Mei-Yan Qian, Xiao-Ling Guo, Wen-Zhang Shang, Duo-Jing Li 
World J Gastroenterol 3(4):250-250. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.250
Heng-Jun Gao, Xiu-Zhen Lu, Xiao-Yong Zhang, Zhi-Quan Zhao 
World J Gastroenterol 3(4):252-252. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.252
Qi Zhou, Jian-Xiang Zou, Yu-Long Chen, Hui-Zhen Yu, Li-Dong Wang, Yong-Xin Li, Hua-Qin Guo, Shan-Shan Gao, Song-Lian Qiu 
World J Gastroenterol 3(4):262-262. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.262
Hou-Dong Lü, Ming-Guo Tian, Xiao-Peng Zhang, Huai-Lan Li 
World J Gastroenterol 3(4):265-265. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.265
Case Report
Hong-Guang Wang, Gui-Zhi Yang, Heng-Yan Li 
World J Gastroenterol 3(4):248-248. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.248
Integrated Traditional Chinese And Modern Medicine
Wen-Ping Lu, Gui-Zhi Sun, Bing-Kui Piao, Hai-Tao Dong, Zong-Yan Yang, Hong-Sheng Lin 
World J Gastroenterol 3(4):266-268. Published online Dec 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i4.266