BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Masaichi Ohira, Takahiro Toyokawa, Katsunobu Sakurai, Naoshi Kubo, Hiroaki Tanaka, Kazuya Muguruma, Masakazu Yashiro, Naoyoshi Onoda, Kosei Hirakawa 
World J Gastroenterol 22(8):2424-2433. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2424
Review
Małgorzata Skierucha, Anya NA Milne, G Johan A Offerhaus, Wojciech P Polkowski, Ryszard Maciejewski, Robert Sitarz 
World J Gastroenterol 22(8):2460-2474. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2460
Minireviews
Basic Study
Takaya Yamamoto, Yukiomi Nakade, Taeko Yamauchi, Yuji Kobayashi, Norimitsu Ishii, Tomohiko Ohashi, Kiyoaki Ito, Ken Sato, Yoshitaka Fukuzawa, Masashi Yoneda 
World J Gastroenterol 22(8):2512-2523. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2512
Rui-Zhong Zhang, Jia-Kang Yu, Jiao Peng, Feng-Hua Wang, Hai-Ying Liu, Vincent CH Lui, John M Nicholls, Paul KH Tam, Jonathan R Lamb, Yan Chen, Hui-Min Xia 
World J Gastroenterol 22(8):2545-2557. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2545
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Won Jai Jung, Young Mok Park, Joo Han Song, Kyung Soo Chung, Song Yee Kim, Eun Young Kim, Ji Ye Jung, Moo Suk Park, Young Sam Kim, Se Kyu Kim, Joon Chang, Sung Hoon Noh, Ji Yeong An, Young Ae Kang 
World J Gastroenterol 22(8):2585-2591. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2585
Retrospective Study
Case Report
Zahariy Krastev, Deian Jelev, Krasimir Antonov, Tanya Petkova, Evelina Atanasova, Nadezhda Zheleva, Bojidar Tomov, Yana Boyanova, Lyudmila Mateva 
World J Gastroenterol 22(8):2630-2635. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2630
Akiko Sasaki, Takeshi Nakajima, Hideto Egashira, Kotaro Takeda, Shinnosuke Tokoro, Chikamasa Ichita, Sakue Masuda, Haruki Uojima, Kazuya Koizumi, Takeshi Kinbara, Taku Sakamoto, Yutaka Saito, Makoto Kako 
World J Gastroenterol 22(8):2636-2641. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2636
Ching Tsai Hsu, Po Jen Hsiao, Chih Chien Chiu, Jenq Shyong Chan, Yee Fung Lin, Yuan Hung Lo, Chia Jen Hsiao 
World J Gastroenterol 22(8):2642-2646. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2642