BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Review
Bruna Scaggiante, Maryam Kazemi, Gabriele Pozzato, Barbara Dapas, Rosella Farra, Mario Grassi, Fabrizio Zanconati, Gabriele Grassi 
World J Gastroenterol 20(5):1268-1288. Published online Feb 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i5.1268
Original Article
Toru Nishikawa, Senju Hashimoto, Naoto Kawabe, Masao Harata, Yoshifumi Nitta, Michihito Murao, Takuji Nakano, Yuko Mizuno, Hiroaki Shimazaki, Toshiki Kan, Kazunori Nakaoka, Yuka Takagawa, Masashi Ohki, Naohiro Ichino, Keisuke Osakabe, Kentaro Yoshioka 
World J Gastroenterol 20(5):1289-1297. Published online Feb 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i5.1289
Brief Article
Anna Pryczynicz, Mariusz Gryko, Katarzyna Niewiarowska, Dariusz Cepowicz, Marek Ustymowicz, Andrzej Kemona, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz 
World J Gastroenterol 20(5):1305-1310. Published online Feb 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i5.1305
Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Rumiko Hasegawa, Akira Togawa, Yoshinori Shirai, Noboru Ichiki, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Makoto Sueishi 
World J Gastroenterol 20(5):1311-1317. Published online Feb 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i5.1311
Yoshiaki Kawaguchi, Masami Ogawa, Yohei Kawashima, Hajime Mizukami, Atsuko Maruno, Hiroyuki Ito, Tetsuya Mine 
World J Gastroenterol 20(5):1318-1324. Published online Feb 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i5.1318
Long-Jun He, Hong-Bo Shan, Guang-Yu Luo, Yin Li, Rong Zhang, Xiao-Yan Gao, Guo-Bao Wang, Shi-Yong Lin, Guo-Liang Xu, Jian-Jun Li 
World J Gastroenterol 20(5):1340-1347. Published online Feb 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i5.1340
Case Report
Mai Shiga, Ken Okamoto, Manabu Matsumoto, Hiromichi Maeda, Ken Dabanaka, Tsutomu Namikawa, Sunao Uemura, Masaya Munekage, Michiya Kobayashi, Kazuhiro Hanazaki 
World J Gastroenterol 20(5):1361-1364. Published online Feb 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i5.1361
Letters To The Editor