BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Péter Hegyi, Zoltán Rakonczay Jr, Réka Sári, Csaba Góg, János Lonovics, Tamás Takács, László Czakó 
World J Gastroenterol 10(14):2003-2009. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2003
Gastric Cancer
Liver Cancer
Jin-Liang Xing, Xiang-Min Yang, Xi-Ying Yao, Fei Song, Zhi-Nan Chen 
World J Gastroenterol 10(14):2029-2033. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2029
Li Zhao, Dong-Cheng Mou, Xi-Sheng Leng, Ji-Run Peng, Wan-Xiang Wang, Lei Huang, Shu Li, Ji-Ye Zhu 
World J Gastroenterol 10(14):2034-2038. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2034
Viral Hepatitis
H Pylori
Hai-Yan Liu, Ping-Chu Fang, Yun-Shui Jiang, Ran Tao, Jin Chen 
World J Gastroenterol 10(14):2060-2062. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2060
Hong-Tao Xu, Yao-Feng Zhao, Zheng-Xing Lian, Bao-Liang Fan, Zhi-Hui Zhao, Shu-Yang Yu, Yun-Ping Dai, Li-Li Wang, Hui-Ling Niu, Ning Li, Lennart Hammarström, Thomas Borén, Rolf Sjöström 
World J Gastroenterol 10(14):2063-2066. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2063
Basic Research
Wei Zhang, Qing Xie, Xia-Qiu Zhou, Shan Jiang, You-Xin Jin 
World J Gastroenterol 10(14):2078-2081. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2078
László Czakó, Péter Hegyi, Tamás Takács, Csaba Góg, András Farkas, Yvette Mándy, Ilona Sz. Varga, László Tiszlavicz, János Lonovics 
World J Gastroenterol 10(14):2082-2086. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2082
Bo Zhang, Yong-Ping Su, Tao Wang, Feng-Chao Wang, Guo-Ping Ai, Hui Xu, Jun-Ping Wang, Yue-Sheng Huang, Jian-Xin Jiang 
World J Gastroenterol 10(14):2109-2112. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2109
Brief Reports
Guo-Qing Zang, Min Xi, Ming-Liang Feng, Yun Ji, Yong-Sheng Yu, Zheng-Hao Tang 
World J Gastroenterol 10(14):2116-2118. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2116
Xiao-Dong Bai, Xian-Hua Liu, Qing-Ying Tong 
World J Gastroenterol 10(14):2124-2126. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2124
Yong-Song Guan, Xiao-Hua Zheng, Xiang-Ping Zhou, Juan Huang, Long Sun, Xian Chen, Xiao Li, Qing He 
World J Gastroenterol 10(14):2127-2129. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2127
De-Chen Wang, Tong-Lin Zhang, Shi-Bing Song, Jiong Yuan, Dian-Rong Xiu, Xiao-Xia Yang 
World J Gastroenterol 10(14):2134-2135. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2134
Xiao-Guang Lu, Li-Bin Zhan, Bing-An Feng, Ming-Yang Qu, Li-Hua Yu, Ji-Hong Xie 
World J Gastroenterol 10(14):2140-2144. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2140
Case Report